Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés ideje: 2022.09.31.

 1. Bevezetés:

Kérjük gondosan olvassa el Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Vállalkozásunk Általános szerződési feltételeit! Számlát kizárólag magánszemély számára áll módomban kiállítani.

Amennyiben honlapunk használatával, a megrendelés folyamatával, termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Vállalkozásunkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 1. Vállalkozásunk adatai:

Cég neve: Kövesi Gábor E.V.

Székhelye: 1161 Budapest, Béla utca 24.

Postacíme: 1161 Budapest, Béla utca 24.

Adószáma: 69130399-1-42

Bankszámlaszáma: 12100011-17661281

Képviselő neve: Kövesi Gábor

Honlap címe: www.spartangabe.com

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36309529505

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Cég neve: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 1. Fogalmak:

Felek: Vállalkozásunk és Fogyasztó együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére és a Fogyasztó tájékoztatására szolgál

Szerződés: Vállalkozásunk és Fogyasztó között írásbeli szerződés formájában vagy a Honlapon keresztül vagy elektronikus levelezés (e-mail) útján megkötött szerződés

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Fogyasztó/Ön: jelen ÁSZF alkalmazásában a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy, szövegösszefüggéstől függően

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
 3. Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 1. Az ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön megrendelése leadásával elfogadja Vállalkozásunk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződés részét képezi.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozásunk a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

 1. A Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával és az Általános szerződési feltételeink elfogadásával jön létre.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, a Honlap elektronikus formában tárolja azokat, a szerződések egyéb módon nem kerülnek iktatásra.

 1. Árak:

Az árak forintban értendők. Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a megrendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát. Megrendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Vállalkozásunk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Vállalkozásunk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Vállalkozásunk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Szolgáltatás eredeti ára: 200.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 50.000 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 160.000 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Vállalkozásunk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a szolgáltatás helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a szolgáltatást vagy következmények nélkül elállhat a megrendeléstől. A hibásan feltüntetett áron Önnek nincs lehetősége igénybe venni az adott szolgáltatást. Egyedi árajánlat esetében a szerződéskötéskor rögzítésre kerülő ár az irányadó.

 1. Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, így szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai megoldások, számítógépes programalkotások engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Kövesi Gábor E.V.). írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 1. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink valamely pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Vállalkozásunk nem áll a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 1. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, amelyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 1. Szolgáltatások tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt szolgáltatások tulajdonságairól az adott szolgáltatás oldalán található leírás szolgáltat információt.

13. A Honlap használata, a megrendelés folyamata:

13.1. IDŐPONT FOGLALÁS

Időpont foglalás a leadása az időpont foglaló oldal (simplybook.com)-on található regisztrációt követő foglalással történik. Erről e-mailben 48 órán belül automatikus visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Vállalkozásunk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a foglalás befejezésekor tudomásul veszi, hogy foglalás befejezettnek minősül. Ha foglalását Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 48 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

13.2. KIVITELEZÉS

Vállalkozásunk a teljesítési határidőt a Fogyasztó részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Vállalkozásunk jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani.

13.3. VÉGSŐ LÉPÉSEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A szolgáltatás átadására a készre jelentést, majd a teljesítési igazolás kiállítását és a szolgáltatás teljes összegének megfizetését követően kerül sor.

A teljesítési határidő a megrendeléskor egyeztetésre kerülő és az egyedi szerződésben rögzített időpont. Vállalkozásunk fenntartja az ettől az időponttól történő minimális eltérés jogát, ilyen esetekben a Fogyasztó mindenkor tájékoztatásra kerül írásos formában. Vállalkozásunk a teljesítési határidőt a Fogyasztó részéről történő folyamatos kommunikáció esetén tudja biztosítani. Amennyiben az egyes felmerülő kérdésekre 48 órán belül nem kap választ, Vállalkozásunk jogosult a teljesítési határidőt egyoldalúan meghosszabbítani.

 1. Fizetési módok:

A szolgáltatás kényelmesebb használatának érdekében Vállalkozásunk az alábbi fizetési módokat kínálja fel a Fogyasztó számára.

Készpénzes fizetés:
A készpénzes fizetés a szolgáltatás igénybevételét megelőzően kell kiegyenlíteni, melyről 8 napon belül vállalkozásunk számlát állít ki.

Online bankkártyás fizetés:

A fizetés történhet online bankkártyás fizetéssel. A simplybook.com oldalán a regisztrációs adatok megadása után, az időpont kiválasztását követően a rendszer automatikusan átirányítja Önt egy biztonságos fizetési felületre. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A fizetés történhet Maestro, Mastercard, VISA és PayPal fizetőeszközökkel is. Miután az időpont foglaláskifizetésre került, az erről szóló számlát 48 órán belül megküldjük.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Vállalkozásunkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Vállalkozásunk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás minőségével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Vállalkozásunk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Vállalkozásunk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Vállalkozásunk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Vállalkozásunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Vállalkozásunk álláspontját köteles megindokolni. Vállalkozásunk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Vállalkozásunk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Vállalkozásunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Vállalkozásunk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Vállalkozásunk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Vállalkozásunk és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Vállalkozásunkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Vállalkozásunket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Vállalkozásunk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Vállalkozásunk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Vállalkozásunk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg.

A 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 20. § (4) bekezdése szerint, ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 13. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Vállalkozásunkkel kifejezetten, tartós adathordozón közölni; illetve a 19. § alapján a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles Vállalkozásunkkel kifejezetten közölni.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

A 22. § alapján határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási vagy felmondási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, miszerint elállási vagy felmondási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Vállalkozásunk a Fogyasztó elállási vagy felmondási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási vagy felmondási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásulvételét.

Vállalkozásunk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Vállalkozásunk visszatérítési kötelezettsége:

A 23. § rendelkezései szerint, ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nek megfelelően eláll a szerződéstől, Vállalkozásunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Vállalkozásunk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Vállalkozásunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Vállalkozásunket nem terheli felelősség.

A Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

A 26. § alapján, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben, ha a Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, és a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Vállalkozásunkkel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat Vállalkozásunk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Vállalkozásunk visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozásunk által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

n) azon fix időpontra szóló foglalások esetében, melyek esetében a szolgáltatástól való elállásnak lehetősége külön fel van tüntetve (“a foglaló nem visszatéríthető” vagy “a foglalás 48/24 órán belüli lemondás esetén nem visszatéríthető”)

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozásunk a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése és a vonatkozó díj megfizetése után azonnal megkezdje és tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, az abban foglaltak szerint, az elállási/felmondási jogát elveszíti.

A Fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

A 30. § alapján, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

A Fogyasztó Vállalkozásunknek a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

Vállalkozásunk köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Kellékszavatosság:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete felhasználásával készült.

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozásunk hibás teljesítése esetén Vállalkozásunkkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Vállalkozásunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Vállalkozásunkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Kövesi Gábor E.V.

1161 Budapest, Béla utca 24

Adószám: 69130399-1-42